دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 7-147 (بهار و تابستان 1401)