اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا رمضانی

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع)

ramazani-gilani.ir
ramazani-gilaniyahoo.com

سردبیر

سعید جازاری

رئیس و استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)

jazari_saeedyahoo.com

مدیر داخلی

محمد حسین کیانی

استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)

kiani61yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سعید جازاری

رئیس و استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت

jazari_saeedyahoo.com

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی

دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

dr.abdk.biazargmail.com

محمدحسن زمانی

دانشیار علوم قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه

i_m_zamaniimam.miu.ac.ir

محمدحسین بهرامی

استادیار جامعة المصطفی العالمیه

i_m_bahramiimam.ac.ir

محمد مسجدجامعی

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

moh.mjagmail.com

حمیدرضا شریعتمداری

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

hrshariatmadariyahoo.com

محمدجواد اسکندرلو

دانشیار گروه علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

mj_eskandarlomiu.ac.ir

ویراستار ادبی

محمد منصفی

سر ویراستار بوستان کتاب

monsefi65gmail.com

مدیر اجرایی

الهام میرزایی

کارشناس مسئول پژوهش

e.mirzaee72gmail.com