اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا رمضانی

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع)

ramazani-gilani.ir
ramazani-gilaniyahoo.com

سردبیر

سعید جازاری معمویی

رئیس و استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)

jazari_saeedyahoo.com

مدیر داخلی

رضا کاظمی راد

استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)

kiani61yahoo.com
021-55235654

اعضای هیات تحریریه

محسن قمی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

qomibou.ac.ir

سعید جازاری معمویی

رئیس و استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)

jazari_saeedyahoo.com

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی

دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

dr.abdk.biazargmail.com

محمدحسن زمانی

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه (ص)

i_m_zamaniimam.miu.ac.ir

محمدجواد اسکندرلو

استاد جامعه المصطفی العالمیه (ص)

mj_eskandarlomiu.ac.ir

حمیدرضا شریعتمداری

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

hrshariatmadariyahoo.com