کلیدواژه‌ها = رویکرد ادبی
رویکرد ادبی نویورث در تحلیل متن قرآن

دوره 1، شماره 1، آبان 1400

علی راد؛ سید محمد موسوی مقدم؛ مریم سرخیل